آخرین اخبار : 

پیش بینی عملكرد اقتصادی روستای خرمکوه در آینده

 اقتصاد روستای خرمکوه به عنوان جزیی از كلیت استان گیلان كه اقتصاد آن محوریت كشاورزی و دامی استوار است،متكی بر فعالیت كشاورزی به شكل غالب و فعالیت دامی به طور نسبی است . از جمله فعالیتهای كشاورزی روستا شامل كشت گندم ، جو ، حبوبات ، گردو و فندق است . علاوه بر فعالیتهای زراعی و باغی فوق الذكر فعالیت دامپروری و دامداری به شكل و شیوه سنتی از قبیل پرورش زنوبر عسل ، دامداری متحرك ( سنتی ) ، واحدهای دامداری صنعتی ، پرورش طیور خانگی و صنعتی در سطح روستا رواج دارند . در روستا علاوه بر فعالیتهای اقتصادی فوق الذكر كه متأثر از شرایط و توانمندی طبیعی آن است فعالیتهای اقتصادی دیگر چون ارایه انواع خدمات و پاره ای از فعالیتهخای كارگاهی رایج است .
نكته در خور توجه در خصوص گسترش فعالیتهای كشاورزی اینكه اراضی روستای خرمکوه به طور كامل اشباع شده است و صرفاً اراضی باغی غیر مثمر كه به شكل مجتمعهای درختی عمده ترین منابع توسعه فعالیتهای كشاورزی به شمار می آیند .
از آنجائیكه اراضی باغی مثمر از وسعت زیادی برخوردار نمی باشند و از طرفی اراضی زراعی نیز اشباع شده است .این مسأله الزاماً عملكرد اقتصادی روستا را جهت ایجاد اشتغال و توان نگهداشت جمعیت تحت تأثیر قرار می دهد .لذا توان بخشی به اقتصاد روستا نیازمند به كارگیری راههای جدید خواهد بود . قبل از پرداختن به جهت گیری اقتصادی آینده روستا به عوامل مؤثر در این فرآیند كه به شرح زیر هستند پرداخته می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ظرفیتهای اقتصادی و بالفعل روستا جهت پذیرش جمعیت جدید یا به عبارتی ایجاد تعامل بین ظرفیتهای اقتصادی و اشتغال و جمعیت .
-احیاء پاره ای از فعالیتهایی كه در گذشته در سطح روستا رایج بوده اند از جمله فعالیتهای مروبط به صنایع دستی و خانگی و توسعه و نوین سازی فعالیتهای سنتی
-توسعه و گسترش بازار از جمله تولیدات روستا در قالب طرحهای برون منطقه ای .
-پذیرش تغییرات در قالب تكنولوژی جدید .
-توان بخشی به جمعیت جوان روستا از طریق مهارت آموزی به منظور ایجاد زمینه های تحرك و جانشین سازی اقتصادی .
با مد در نظر قرار دادن عوامل فوق ، جهت گیری فعالیتهای اقتصادی روستا بر چند فرض استوار است .
الف)افزایش سطح زیر كشت
ب)افزایش بازده در هكتار محصولات كشاورزی
ج)احیاء فعالیتهای گذشته از جمله صنایع دستی
د)رونق دادن به فعایتهای كارگاهی و صنعتی مرتبط با تولیدات دامی ، كشاورزی
ه)افزایش توان خدماتی به خصوص خدمات تجاری و سایر خدمات
با نگاهی به فعالیتهای اقتصادی رایج در روستای خرمکوه و عوامل مؤثر در فعالیتهای اقتصادی روستا و از طرفی فروض مرتبط با این عوامل كه می توانند در فعالیتهای وضع موجود و آتی نقش داشته باشند . لذا عملكرد اقتصادی روستا در محورهای زیر پیشنهاد می گردد .
1-افزایش بازده در هكتار محصولات كشاورزی از طریق به كارگیری تكنولوژی جدید متناسب با روستا به همراه انتقال دانش و اطلاعات لازم به روستائیان.
2-گسترش و احیاء صنایع دستی
3-احداث واحدهای كارگاهی مرتبط با تولیدات كشاورزی و دامی
از آنجائی كه روستای خرمکوه توان لازم برای فقط یك نوع فعالیت اقتصادی خاصی را ندارد ، پیش بینی می شود عملكرد اقتصادی روستا در آینده بر محور كشاورزی ( كشاورزی – دامی ) ، صنایع تبدیلی كشاورزی ، گسترش صنایع دستی و خانگی با توجه به ظرفیت بالقوه و بالفعل تكوین خواهد پذیرفت .

, , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.