آخرین اخبار : 

واژه ها و اصطلاحات محلی

دئسن: قبلا                        بشه: برو              كلوبیج: ماهی تابه 

گرزه: موش                      پیچاكوته: گربه          وره: بره             

كرك: مرغ                           تلا: خروس            كوین سو كونه: كرم شب تاب

 آغوز: گردو                         قاتوق: خروش        واش: علف               

 گوله: كوزه  

الَئَکَش:دست ها را هنگام خستگی از هم باز کردن              ویری :پاشو     

نفین:در قابلمه تیمچه:دیگ                                              کِلَشتن:خاریدن  

                     

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.