آخرین اخبار : 

دامداری

دامداری در روستای خرمکوه(6)

تصاویری از دامداری در روستای خرمکوه5

روستای خُرّمکوه-تصاویر

تصاویری از دامداری در روستای خرمکوه4

تصاویری از دامداری در روستای خرمکوه

تصاویری از دامداری در روستای خرمکوه2

پرورش گوسفند و بز (شیری و گوشتی) یکی از مشاغلی است که علیرغم مشکلات زیاد در روستای خرمکوه رواج دارد.

تصاویری از دامداری در روستای خرمکوه1

پرورش گوسفند و بز (شیری و گوشتی) یکی از مشاغلی است که علیرغم مشکلات زیاد در روستای خرمکوه رواج دارد.

مشاغل موجود در روستای خرمکوه

* كشاورزی و دامداری  عمده ترین فعالیت در سطح روستا را فعالیت های دامی به خود اختصاص می دهد .در كنار آن فعالیتهای دیگری چون زراعی و باغداری نیز رواج دارد كه اكثر اراضی فوق در خارج از بافت روستا ...