آخرین اخبار : 

شیر دوشی گوسفندان

تصاویری از دامداری در روستای خرمکوه3

شیردوشی در بره سر که با صدا کردن چوپان صاحب گوسفند آن را تحویل گرفته و می دوشد من مست لحظه های بی ریای توأم گالش!آن دور ها با که آمیختیکه نسترنبا اشاره دستها ی تو می شکفدآی گالشبر پهنه ی کدام ...